Kochani! ❤  Na naszym Facebooku możecie wziąć udział w konkursie wakacyjnym, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.
➡ Facebook Befado ⬅

 

Co trzeba zrobić?

Napisz gdzie małe stópki zawędrowały w te wakacje oraz dołącz zdjęcie, które najlepiej ilustruje tą letnią podróż.

 

Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy 2 parami butów tekstylnych Befado, koszulką Befado oraz torbą bawełnianą z logo Befado.

Dodatkowo, osoby z 2. i 3. miejsca dostaną od nas jedną parę butów tekstylnych Befado, torbę bawełnianą i koszulkę Befado, a do osób z miejsc od 4 do 10 powędrują torby bawełniane.

 

Konkurs trwa od 1.08 do 9.09.

 

 

 

Regulamin Konkursu “Wakacje na 100%”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą “Wakacje na 100%” (dalej: „Konkurs”) jest spółka Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493, zwana dalej „Organizatorem” lub „Befado”.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez administratora portalu Facebook. Administrator serwisu Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Befado w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ObuwieBefado (zwanym dalej „Fanpage”).
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego Fanpage’u.

§2 Zasady organizacji Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 1.08.2018 (godzina 13.00) i kończy z dniem 9.09.2018 roku (godz. 23:59) a ostateczny termin składania reklamacji upływa w terminie określonym w §9.
2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, członkowie Jury, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób – przy czym:
a) przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
b) za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz:
a) będące osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
b) lub będące osobami powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnik obarczony jest obowiązkiem przedstawienia ww. zgody na każde żądanie Organizatora.
2. Uczestnikami konkursu są osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest dokonanie czynności opisanych w §4 z konta osobowego portalu Facebook, w którym widnieją prawdziwe dane osobowe Uczestnika (w tym: imię i nazwisko). Zgłoszenia z kont fikcyjnych, podpisanych pseudonimem lub inicjałami będą pomijane.
3. Uczestnikowi zabrania się:
a) logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu.
b) Dokonywania zgłoszeń naruszających przepisy prawa lub zasady współżycie społecznego – w tym zwłaszcza zawierających wulgaryzmy, pornografię itd.
c) Dokonywania zgłoszeń naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i usunięcie jego zgłoszenia.

§4 Przebieg Konkursu

1. Udział w konkursie polega na zamieszczeniu przez Uczestnika komentarza pod wpisem Organizatora obejmującym ogłoszenie Konkursu – zawierającego: a) odpowiedź na pytanie: Gdzie małe stópki zawędrowały w te wakacje? B) zdjęcie ilustrujące udzieloną odpowiedź.
2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. Dalsze zgłoszenia, dokonane przez tego samego Uczestnika, będą pomijane.

§5 nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce – 2 pary butów tekstylnych Befado, koszulka Befado, torba bawełniana Befado (łączna wartość do 190 zł brutto).
Miejsca 2-3 – buty tekstylne Befado, torba bawełniana Befado, koszulka Befado (łączna wartość do 110 zł brutto).
Miejsca 4-10 – torby bawełniane Befado (łączna wartość brutto wolna od podatku)
2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Poprzez buty tekstylne rozumie się wszystkie modele dostępne na stronie Befado z wyłączeniem butów skórzanych.

§6 Rozwiązanie Konkursu

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników przez Jury powołane przez Organizatora – terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość w zrealizowaniu zadania konkursowego.
2. Informacja o wygranej zostanie przesłana Laureatom przez Organizatora w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook.
3. Laureaci zobowiązani są do przesłania Organizatorowi swoich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adresu zamieszkania oraz numer telefonu, w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. Wówczas organizator niezwłocznie udostępni Laureatom kod niezbędny do odebrania nagrody.
4. Laureaci mogą odebrać nagrodę poprzez złożenie stosownego zamówienia na stronie internetowej sklepu Befado (http://sklep.befado.pl/), wpisując kod otrzymany zgodnie z pkt. 3 powyżej w polu “uwagi do zamówienia”. Koszt wysyłki pokrywa Organizator. Nagrody zostaną doręczone najpóźniej w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia zamówienia.
5. Czynności wskazane w ust. 3 i 4 powyżej powinny być zrealizowane przez Laureatów najpóźniej w terminie 7 dni odpowiednio od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody lub otrzymania kodu. Opóźnienie może być uznane przez Organizatora za zrzeczenie się nagrody przez Uczestnika. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej innej osobie.
6. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak jakiejkolwiek doręczenia nagrody z przyczyn pozostających po stronie Laureata – jak np. przekazanie błędnych danych kontaktowych.
8. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§7 Jury konkursu

1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
2. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury.
3. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.
4. Decyzje Jury są ostateczne.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Organizatorem poczty elektronicznej marketing@befado.com.pl
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez czas trwania Konkursu, a także dalszy okres istnienia praw lub obowiązków Administratora związanych z organizacją Konkursu.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – o ile takowe wystąpią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. W każdym przypadku ujawnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Organizatorowi do zapewnienia możliwości udziału Uczestnika w konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu organizacji konkursu (np. banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy składać na piśmie w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§10 Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
a) wysłana praca nie narusza praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) osób trzecich;
b) posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanej pracy;
c) zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek korzystania z pracy (w tym: jej rozpowszechnienia).
d) udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy w celach niezbędnych do organizacji konkursu, a także dla celów marketingowych Organizatora.
2. Laureaci, którym przyznano nagrody, na żądanie Organizatora zobowiązani są do zawarcia z Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do przesłanych prac w formie pisemnej – bez obowiązku zapłaty przez Organizatora dalszego wynagrodzenia. Umowa ta powinna przewidywać, że wspomniane przeniesienie nastąpi bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w tym w zakresie:
a) utrwalania lub zwielokrotniania pracy każdą znaną techniką – w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na płytach kompaktowych, na kartach pamięci i innych nośnikach zawierających pamięć flash,
b) wprowadzania pracy do obrotu, a także najmu lub użyczania jej kopii
c) rozpowszechniania pracy za pomocą jakichkolwiek technologii – w tym także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w Internecie) – w tym na witrynie Organizatora lub w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube itd.).
d) nadawania lub reemisji pracy.
e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia pracy – w tym zwłaszcza za pośrednictwem centrali telefonicznej przedsiębiorstwa,
f) wykorzystania jako części innego pracy, w tym do łączenia z innym pracami,
g) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy.
h) modyfikowania całości oraz pojedynczych fragmentów pracy w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian pracy,
Nadto, przeniesienie powinno obejmować także prawo do wyrażania zgody na korzystanie z praw zależnych.

§11 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą losową, w tym zwłaszcza loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu – które nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli od dnia 1.08.2018 roku.
6. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: marketing@befado.com.pl.

 

(0)

Dzieciaki spędzają w szkołach czy przedszkolach bardzo dużo czasu, dlatego koniecznie muszą być ubrane w buty, które w żaden sposób nie ograniczają ich wyobraźni i potrzeby aktywnego spędzenia czasu. Buty do szkoły czy przedszkola to bardzo ważna sprawa. Sprawdź nasze propozycje!

 

Model 109

Samodzielność, to cecha, którą zawsze warto rozwijać! Do przedszkola wybierz więc buciki zapinane na rzep, które są bardzo wygodne przy samodzielnym ich zakładaniu. Małe stópki mogą się czuć komfortowo dzięki szerokim noskom oraz podeszwie posiadającej właściwości oddychające.

Rozmiary: 18-26

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 109 <

 

 

 

Model 110


Wasze dziecko ma wysokie podbicie? A może niskie? Jeśli macie przez to problem z wyborem odpowiednich bucików, ten model rozwieje Wasze wątpliwości. Buciki posiadają zapinkę, dzięki której łatwo dopasują się do każdej stópki. Podwyższony zapiętek pozwala na lepszą stabilizację stopy, dlatego maluch może bezpiecznie wszędzie wędrować.

Rozmiary: 18-26

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 110 <

 

 

Model 114


Balerinka to bucik idealny dla małych dziewczęcych stópek. Kolorowe wzory przyciągną wzrok każdej koleżanki! Jest nie tylko ładny, ale też funkcjonalny. Dzięki zapięciu na rzep szybko i sprawnie znajdzie się na stópce dziecka – i już można biec na następne zajęcia!

Rozmiary: 25-36

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 114 <

 

Model 116


Ten model balerinki jest idealny dla aktywnych dziewczynek. Gumka delikatnie, ale stabilnie utrzymuje stopę we właściwej pozycji, a dziecko czuje się komfortowo przez cały dzień. Podeszwa bucika też jest bardzo ważna przy każdym energicznym kroku – nasza jest lekka, elastyczna i posiada właściwości oddychające.

Rozmiary: 25-36

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 116 <

 

Model 273


Buty do szkoły na rzepy to zawsze dobry wybór – są łatwe i szybkie do założenia – a wiadomo, że chłopcy nie lubią tracić czasu na niepotrzebne majstrowanie przy ubraniu. Wyjątkowy komfort chodzenia zapewnia wbudowany w część piętową system Absor-B, który świetnie amortyzuje mikrowstrząsy.

Rozmiary: 25-36

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 273 <

 

Model 290


Szybko, sprawnie i bezproblemowo – tak zakłada się nasze buciki. W szkole czy przedszkolu chłopcy nie mają przecież czasu na martwienie się o misterne zakładanie obuwia, jest przecież tyle rzeczy do zrobienia – nauka, zabawa, przyjaciele, sport! Dodatkowo wbudowany system Absor-B przeciwdziała mikrodrganiom, które powstają w kontakcie z podłożem.

Rozmiary: 25-36

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 290 <

 

Model 251


Trampki – to dopiero buty do szkoły! Ich uniwersalność sprawia, że pokochały je zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Nasz model posiada gumki imitujące sznurówki oraz zapięcie na rzep, dzięki któremu but szybko znajdzie się na stopie dziecka.

Rozmiary: 25-40

> ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE 251 <

 

www.sklep.befado.pl

 

Jeszcze jedna ważna sprawa! Ponieważ zdrowie każdej pary stópek jest dla nas priorytetem, wszystkie buciki Befado posiadają certyfikat Zdrowa Stopa.

(0)

Każda mała stópka zasługuje na szczególną uwagę. Dlatego zorganizowaliśmy akcję „Zapytaj Eksperta”, w której mogliście zadawać pytania dotyczące zdrowia stóp dzieci naszej Pani Ekspert – mgr Bożenie Rajchel-Chyli, antropolog z Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Przeczytajcie, jak na Wasze problemy odpowiedziała nasza Specjalistka.

 

Czy dziecku, które zaczyna stawiać pierwsze kroki zakładać kapcie?

Jeśli ma Pani na myśli obuwie domowe – należy założyć dziecku buciki, jeżeli jest zimno i/lub na podłożu, po którym chodzi dziecko, znajdują się ostre elementy, które mogłyby zranić stopy. Dziecko, które stawia pierwsze kroki, może chodzić boso lub w skarpetkach antypoślizgowych, jeżeli podłoże jest bezpieczne i nieśliskie a temperatura pokojowa.

 

Jak to jest z tym “sztywnym zapiętkiem”? Chodzą słuchy, że to mit.

W środowisku medycznym zdania na temat zakładki (tak nazywa się element  usztywniający tylną część buta, znajdujący się pomiędzy wierzchem a podszewką) są podzielone.

Część ortopedów, lekarzy rehabilitacji medycznej i fizjoterapeutów uważa, że należy zakładać dziecku obuwie usztywnione w części piętowej za pomocą zakładki, która będzie wspomagać prawidłowe ustawienie tylnej części stopy w stosunku do osi goleni i zapobiegać koślawości pięty. Druga grupa specjalistów jest zdania, że obuwie dla dziecka nie powinno ograniczać ruchu stóp w czasie chodzenia.

Specjaliści Instytutu Przemysłu Skórzanego (jednostka naukowo-badawcza), którzy od wielu lat zajmują się obuwiem dla dzieci (oceniają obuwie do znaku ZDROWA STOPA) uważają, że obuwie z zamkniętą piętą powinno posiadać sprężystą zakładkę, która wspomaga prawidłowe ustawienie pięty. Podobną funkcję pełni miskowa podeszwa z wyżej uniesionymi brzegami w tylnej części i łoże dla pięty występujące w niektórych sandałach. Jeżeli założymy dziecku obuwie bez zakładek lub z miękkimi zakładkami, to po krótkim czasie tylna część obuwia może ulec deformacji i dziecko będzie ustawiać stopy w koślawości.

Pozostaje jeszcze sprawa wysokości zakładki – zakładka nie powinna usztywniać cholewki w miejscu kostek.

 

Czy to prawda, że na początek dla dziecka najlepsze są miękkie skórzane kapcie? Takie jest zdanie naszej fizjoterapeutki. Do jakiego wieku / etapu takie kapcie dziecku zakładać i co na zimniejsze miesiące?

 

Rozumiem, że chodzi tutaj o produkty, które ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne należy zaliczyć raczej do ochraniaczy dla dzieci niechodzących, chroniących stopy dzieci w chłodne dni.

Mogą być one użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych przez dzieci rozpoczynające chodzenie (decyzja rodziców) pod warunkiem, że podeszwy będą miały dobre właściwości antypoślizgowe. Nie nadają się do użytkowania na zewnątrz przez dzieci chodzące, ponieważ podeszwa nie zabezpiecza stóp przed urazami mechanicznymi oraz wodą, a cholewka nie stabilizuje prawidłowego ustawienia pięty.

Jeżeli chodzi o użytkowanie tego rodzaju obuwia przez dzieci, które już sprawnie chodzą, to w Polsce istnieją różne poglądy na ten temat. Część lekarzy i fizjoterapeutów uważa, że dzieci ze zdrowymi stopami mogą chodzić w domu w tego rodzaju obuwiu, ponieważ zapewnia całkowitą swobodę stopom. Natomiast druga grupa specjalistów wskazuje, że obuwie (również domowe) powinno stabilizować odpowiednio pięty dziecka, a więc powinno posiadać odpowiednią zakładkę. Tego wymagania raczej nie spełnia obuwie, o które Pani pyta.

Specjaliści z Instytutu Przemysłu Skórzanego, którzy od wielu lat prowadzą badania stóp dzieci i obuwia dla dzieci uważają, że obuwie z zamkniętą piętą powinno posiadać sprężystą zakładkę, która wspomaga prawidłowe ustawienie pięty.

 

Czy po domu lepiej na boso, czy w skarpetkach? Córeczka ma rok i pewnie niedługo będzie sama chodziła. Na razie chodzi przy meblach.

 

Dziecko może chodzić boso, jak jest ciepło, a podłoże nie jest śliskie i nie występują na nim ostre elementy. Proszę zakładać dziecku skarpetki antypoślizgowe, gdy w pomieszczeniu jest chłodno.

 

Jak to jest z butami po innym dziecku? Wiem, że but się dostosowuje, ale czy zwykły kalosz też? Nie jest to jednak obuwie codzienne.

 

Jestem przeciwniczką zakładania obuwia po innym dziecku. Nasza zasada brzmi: nie zakładaj dziecku butów  „po”  innym dziecku, gdyż wraz z butami możesz „przekazać” mu deformacje stóp i złe nawyki chodzenia.

 

 Dla maluszka wybierać buty wysokie do kostki czy jednak nie koniecznie?

 

W przypadku dzieci do 2. roku życia wskazane są buty typu trzewiczki z cholewką sięgającą powyżej kostek.  Dziecku, które już sprawnie chodzi, można założyć nie tylko trzewiki, ale też półbuty, balerinki czy sandały z tzw. łożem dla pięty (zagłębieniem pod piętę) zapobiegającym przesuwaniu się pięty na boki. Dzieci powyżej 7. roku życia mogą nosić wszystkie typy obuwia.

 

Jakie powinny być pierwsze buty dla dziecka, które zaczyna chodzić? Na co zwrócić uwagę? Proszę o uwzględnienie butków na lato.

 

Poniżej odpowiedź na Pani pytanie z ulotki, którą opracowaliśmy dla Rodziców i Opiekunów dzieci:

Kupując pierwsze buty, szukaj obuwia:

 

  • z cholewką sięgającą nieco ponad kostkę (ale nie za wysoko), ze sprężystą zakładką, która będzie wspomagać prawidłowe ustawienie tyłostopia w stosunku do osi goleni
  • z szerokim i wysokim czubkiem, w którym będzie miejsce na prawidłowe ułożenie palców i swobodne poruszanie nimi
  • sznurowanego lub z zapięciem na rzepy sięgającym daleko w kierunku czubka, aby można but łatwo włożyć, a następnie dobrze dopasować do stopy
  • bardzo elastycznego, zginającego się na linii zginania palców
  • z obcasem o wysokości max 5 mm
  • z cholewkami i wyściółkami wykonanymi z materiałów, które dobrze pochłaniają i przepuszczają na zewnątrz pot wydzielany przez stopę. Najlepsze będą dla Twojego dziecka buty ze skóry naturalnej i przewiewnej tkaniny
  • z wierzchami i podszewkami wykonanymi z miękkich materiałów nieuciskających stóp dziecka
  • dłuższego od stopy o około 1 cm w przypadku obuwia z zakrytym czubkiem oraz o 5 mm w przypadku obuwia z odkrytym czubkiem
  • bez wkładek ortopedycznych. O tym, czy są one potrzebne Twojemu dziecku, może zdecydować tylko ortopeda. Większość małych dzieci (do 3-4 roku życia) ma pozornie „płaskie stopy”, ponieważ podściółka tłuszczowa wypełnia sklepienie stopy i znika wraz z rozwojem stopy. Jeśli jednak płaskostopie nie zniknie – wizyta u ortopedy jest konieczna.
  • dostosowanego do pory roku:

 

letniego z paskami z regulacją zapięcia na rzepy lub sprzączki w części przedniej, oraz z zamkniętą piętą. Można kupić dziecku obuwie z cholewkami wykonanymi np. z tkaniny i skórzanymi wymiennymi wyściółkami.

zimowego, które powinno być ocieplone, zabezpieczone przed przemakaniem, najlepiej z wyjmowaną wyściółką, którą łatwo jest wysuszyć. Podeszwy butów muszą zabezpieczać przed poślizgiem.

 

(0)