Jeśli jeszcze nie obserwujecie naszego fanpage’a na Facebooku, warto to zmienić! Co jakiś czas organizujemy tam konkursy, w których można wygrać między innymi buciki dla Waszych maluchów.

Właśnie teraz prowadzimy konkurs “Ferie z Befado 2018”!

Zadaniem jest napisanie odpowiedzi na pytanie: “co Twoje dziecko najbardziej lubi w zimie”.

Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona dwoma parami wybranych bucików tekstylnych Befado, koszulką i kalendarzem. Dodatkowo, pierwsze 10 osób dostanie od nas koszulki i kalendarze, a kolejne 20 osób kalendarz.

Zapraszamy do udziału! 🙂

 

 

Regulamin konkursu:

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą jest firma Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Organizator zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności za działania uczestników.
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Befado w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ObuwieBefa… (zwanym dalej „Fanpage”).
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego Fanpage’u.
§2 Zasady organizacji Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 16.02.2018 (godzina 10.00) i kończy z dniem 25.02.2018 roku (godz. 23:59).
2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, członkowie Jury, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz:
a) będące osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
b) lub będące osobami powyzżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia z kont osobowych Facebook, w których Uczestnik podpisał się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia z kont fikcyjnych, podpisanych pseudonimem lub inicjałami nie wezmę udziału w finale konkursu.
3. Uczestnikowi zabrania się logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki. Konsekwencją takiego postępowania jest całkowite wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź.
§4 Przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie: Co Twoje dziecko najbardziej lubi w zimie?
2. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym, do dnia 25.02 godz. 23:59.
§5 Prawa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi i tym samym wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli nie będzie ono spełniać warunków Regulaminu oraz gdy naruszać będzie interes innych osób lub Organizatora.
2. Dokonując wyboru odpowiedzi zasługującej na nagrodę główną, Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość w zrealizowaniu zadania konkursowego. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Jeśli Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zakończenia Konkursu przed czasem podanym w §2.
§6 Rozwiązanie Konkursu i nagrody
1. Informacja o wygranej Uczestników wraz z danymi kontaktowymi do Organizatora zostanie wysłana do nich w wiadomości prywatnej w dniu ogłoszenia wyników Konkursu, tj. 26.02. Informacja o zwycięzcy nagrody głównej zostanie podana na Fanpage’u.
2. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda zobowiązani są do przesłania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu w wiadomości prywatnej na fanpage’u Organizatora. Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.
2. Osoba nagrodzona nagrodą główną oraz nagrodzone pierwsze 10 osób będą zamawiały nagrodę poprzez stronę sklepu internetowego. Zostanie im wysłany kod, który trzeba będzie wpisać w pole “uwagi do zamówienia” podczas wybierania nagród na stronie internetowej sklepu Befado (http://sklep.befado.pl/). Pozostałe nagrodzone osoby otrzymają przesyłkę na podany przez siebie adres.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 31 osób, które otrzymają nagrody w postaci asortymentu sklepu Befado. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
5. Nagrodę główną tj. dwie pary wybranych butów tekstylnych Befado, koszulkę Befado oraz kalendarz Befado otrzyma osoba wyłoniona przez Jury. Pierwszych 10 osób, które odpowiedzą na pytanie konkursowe dostanie nagrodę w postaci koszulki Befado i kalendarza Befado, a 20 kolejnych osób otrzyma kaledarze Befado.
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej innej osobie.
7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
9. Nagroda dla zwycięzcy zostanie wysłana w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż 30 dni od otrzymania danych Uczestnika.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostarczonych informacji o nagrodzie spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do kontaktu z Laureatem,
b) niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
12. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§7 Jury konkursu
1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
2. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury.
3. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
§8 Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-92-65, KRS 0000308493.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu i wysyłką nagród.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez poinformowanie o tym Organizatora.
5. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i informacji o otrzymanej nagrodzie na fanpage’u Organizatora.
§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy składać na piśmie w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bielskie Zakłady Obuwia Befado Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
§10 Prawa autorskie
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
a) wysłana praca nie narusza praw autorskich osób trzecich;
b) posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanej pracy;
c) zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania pracy.
2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, prawa autorskie do zgłoszonej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a) nadania Dzieła przez telewizję publiczną, stacje komercyjne, stacje tematyczne;
b) prawo wprowadzenia do pamięci komputera;
c) wykorzystania we fragmentach w celach reklamy i promocji;
d) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła- do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną na każdym nośniku np. cyfrowym- DVD, VCD, VCR, CD ROM, optycznym, magnetycznym- VHS, światłoczułym, mini disach, drukach firmowych, broszurach itp. wydawanych przez firmę;
e) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dzieło utrwalono- do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
f) reemisji integralnej i symultanicznej w całości i/lub fragmentach;
g) prawo do transmisji, retransmisji, opublikowania na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznych typu: Facebook, Instagram, Youtube i itp. oraz planowanych kampaniach w social media i realizowanych drogą mailową.
h) retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz sieci komputerowych;
i) archiwizacja utworu w całości i/lub fragmentach. 3. Laureaci na prośbę Organizatora mogą być poproszeni do przekazania praw autorskich swoich prac na osobnej umowie.
3. Jeśli do korzystania z Utworu niezbędne będzie podpisanie umowy przenoszącej prawa autorskie, Uczestnik zobowiązuje się podpisać taką umowę, w zakresie zgodnym z Regulaminem.
§11 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu w trakcie jego trwania, o czym poinformuje na Fanpage’u
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczeęcia Konkursu, czyli od dnia 16.02.2018 roku.
7. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: pecyna@befado.com.pl.
(0)

“Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” Albert Schweitzer

Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji Szlachetnej Paczki i właśnie otrzymaliśmy “Certyfikat Szlachetnej Firmy”, za który ogromnie dziękujemy!

W Befado dużą wagę przykładamy do pomagania innym, szczególnie najmłodszym. Wierzymy, że każdy powinien dać z siebie dużo dla drugiej osoby, bo to czyni nas po prostu ludźmi. Nie ważne czy jest się dużą firmą czy pojedynczą osobą – warto!

szlachetna paczka befado

(0)

Historia zaczęła się 10 lat temu. W jednej z miejscowości niedaleko Bielska-Białej, konkretnie w Andrychowie, w pewnej wesołej rodzinie liczącej trzy osoby (mamę, tatę i dwuletniego Eryka) na świat przyszły kolejne dzieci… czwórka dzieci. Cztery maluchy to wiele radości, ale też dużo stópek do ubrania. Dlatego rodzice tej uroczej gromadki zwrócili się do nas z prośbą o pomoc.

Buty dziecięce to nasza pasja, a jeśli możemy ją wykorzystać do pomocy małym stópkom – nie wahamy się!

W roku 2017 Asia, Marysia, Patryk i Martynka obchodzili dziesiąte urodziny. Musieliśmy więc sprostać temu wyzwaniu i przygotować dla nich coś wyjątkowego. Cała rodzina, łącznie ze starszym bratem Erykiem, odwiedziła nas przed Świętami Bożego Narodzenia. Pod firmową choinką czekały na nich specjalnie przygotowane prezenty, m.in. buty Befado. Po radosnym odpakowywaniu paczek zaprosiliśmy ich na wycieczkę po całej firmie – odwiedziliśmy m.in. biura projektantów, konstruktorów, handlowców, dział marketingu oraz halę produkcyjną, gdzie dzieciaki zobaczyły, jak krok po kroku robi się kolorowe buty dla dzieci. Kolejnymi atrakcjami był wspólny posiłek i wyjście do parku trampolin.

Mamy nadzieję, że “przygoda w Befado” spodobała się naszym małym podopiecznym i będą ją mile wspominać przez lata 🙂

 

(0)