Befado.pl
suma: 0,00 zł do kasy
Twój koszyk jest pusty.
Konkurs Dr Orto - regulamin
Konkurs Dr Orto - regulamin

REGULAMIN KONKURSU Dr Orto - "Konkursowy kROK w Befado”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą "Konkursowy kROK w Befado" i nazywana dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest spółka Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem „ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała”, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000941943, NIP 547-016-92-65, REGON 000048716, prowadząca działalność gospodarczą m.in. w formie sklepu internetowego pod adresem www.befado.pl (dalej: Organizator).
3. Miejscem przebiegu konkursu jest serwis facebook.com, a także witryna Organizatora www.befado.pl (zwanej dalej jako „Strona Befado”).
4. W ramach każdej edycji Konkursu, przed jej rozpoczęciem, Organizator opublikuje na swoim profilu w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/DrOrtoObuwie/ - zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”), w formie odrębnego wpisu (postu). Zadanie Konkursowe powinno polegać na wykonaniu pracy o charakterze kreatywnym, w tym zwłaszcza przesłaniu Organizatorowi odpowiedzi na pytanie otwarte lub publikacji oznaczonych treści w komentarzach do wpisu obejmującego ogłoszenie zadania.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 16 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 – w dziewięciu następujących po sobie, miesięcznych edycjach. Czas trwania poszczególnych edycji pokrywa się z czasem trwania miesięcy kalendarzowych (wedle czasu środkowoeuropejskiego - CET).
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy też administrowany przez operatora serwisu Facebook. Operator serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem względem jego Uczestników.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j.).


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. w szczególności taka która ukończyła 18 lat), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy kolejno:
a) przesłać Organizatorowi wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres email marketing@befado.pl lub wiadomością prywatną w serwisie Facebook - obejmującą:
• wskazanie danych Uczestnika, obejmujących imię i nazwisko oraz wiek (wystarczy wskazanie, czy Uczestnik jest pełnoletni).
• dane kontaktowe Uczestnika, w tym numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (email).
• oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu
b) opublikować odpowiedź na pytanie konkursowe wraz ze stosownym zdjęciem lub grafiką (w przypadku, gdy przewiduje to Zadanie Konkursowe w ramach danej edycji) - na profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/DrOrtoObuwie/ jako komentarz do wpisu (postu) konkursowego, obejmującego właściwe Zadanie Konkursowe.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w danej edycji Konkursu tylko raz. Dopuszczalne jest natomiast dokonanie odrębnych zgłoszeń w różnych edycjach. W takim przypadku Uczestnik powinien jednak dokonać każdorazowo dokonać wszystkich czynności, wskazanych w ust. 2 powyżej, przy czym:
a) przypisaniu zgłoszenia do danej edycji konkursu decyduje data ukończenia ww. procedury zgłoszeniowej.
b) W przypadku osób, które zgłosiły udział we wcześniejszych edycjach regulaminu – treść zgłoszenia do dalszych edycji może być ograniczona do odpowiedzi na pytanie konkursowe (zob. ust. 4 lit. a ppkt. (ii) powyżej), a także ew. przesłania materiałów wskazanych w ust. 4 lit. b powyżej (jeżeli są w danej edycji wymagane).
6. W przypadku dokonania przez Uczestnika dwóch lub więcej zgłoszeń w ramach jednej edycji Konkursu – zgłoszenia te uznaje się za niebyłe.
7. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
b) dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) - przez okres czasu trwania konkursu oraz jego rozliczenia.
c) podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
• przeprowadzenie konkursu zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - związany zwłaszcza z prowadzeniem z Uczestnikiem korespondencji, obsługą reklamacji, podejmowaniem ew. działań windykacyjnych itd.
d) podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne – z tym że niezbędne do udziału w Konkursie.
e) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
f) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
g) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia - oświadcza jednocześnie że jest autorem wszystkich materiałów udostępnionych Organizatorowi przesłanych Organizatorowi przy zgłoszeniu udziału w konkursie lub udostępnionych w ramach wykonania zadania konkursowego (zgodnie z pkt. II 2 powyżej) – w tym wszelkich tekstów, sloganów, zdjęć, grafik itd. (zwanych dalej jako „Materiały Konkursowe”).
10. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania Materiałów Konkursowych - na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez internet) itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia Materiałów Konkursowych w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w Materiałach Konkursowych oraz rozpowszechniania powstałych opracowań.
11. Uczestnik oświadcza, że Korzystanie z Materiałów Konkursowych przez Organizatora w zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej nie spowoduje naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich. Dotyczy to w szczególności autorskich praw majątkowych, prawa do wizerunku lub praw i dóbr osobistych.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zważywszy na cel konkursu Organizator może utrwalać jego przebieg, w tym zwłaszcza poprzez rejestrację uroczystości wręczenia nagród – m.in. w formie filmów promocyjnych, dokumentacji zdjęciowej itd. (dalej: „Materiały Marketingowe”).
13. Uczestnik niniejszym:
a) wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego w Materiałach Konkursowych lub Materiałach Marketingowych - w zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej.
b) oświadcza iż analogiczną zgodę, jak zawarta w lit. a, wyraziły inne osoby, utrwalone w obrębie Materiałów Konkursowych. W związku z tym Uczestnik na żądanie Organizatora niezwłocznie wyda Organizatorowi stosowne, pisemne oświadczenia owych osób.


III. PRZEDMIOT WYGRANEJ W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody przyznawane w poszczególnych edycjach Konkursu w postaci:

1. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
2. Bluza z logo BEFADO, torba z logo oraz wybrane obuwie Dr Orto, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
3. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
4. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
5. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
6. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
7. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
8. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto
9. Bluza z logo BEFADO, torba z logo BEFADO oraz wybrane obuwie dziecięce, dostępne do zakupu na witrynie www.befado.pl 200 zł brutto

2. W każdej Edycji Organizator przyzna Nagrody trzem Laureatom. Każdy z Laureatów otrzyma taką samą Nagrodę, wskazaną w tabeli zawartej w pkt. III 1 powyżej.
3. Laureat ma prawo do samodzielnego wybrania obuwia dziecięcego, stanowiącego część Nagrody, spośród modeli dostępnych na witrynie www.befado.pl – w zakładkach „Buty Dziewczęce” lub „Buty Chłopięce”. Nagrodę może stanowić wyłącznie obuwie faktycznie możliwe do zakupu w danym czasie, to jest zwłaszcza w rozmiarze dostępnym w magazynie Organizatora.
4. Uczestnikowi któremu przyznano nagrodę (Laureatowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat promocji nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Nagroda przewidziana w konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.).
6. Laureat Konkursu, któremu przyznana zostanie nagroda główna, otrzymuje dodatkowo nagrodę pieniężną, odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: “Nagrodą Pieniężną”). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie jednak Laureatowi wypłacona, ale potrącona przez Organizatora w całości i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę.


IV TERMINY, JURY, PROCEDURA PRZYZNANIA NAGRÓD
1. Laureatów Konkursu wybiera 3-osobowe Jury złożone z przedstawicieli Organizatora, w tym Przewodniczącego Jury. W każdej Edycji Jury wskaże łącznie trzech Laureatów.
2. Laureaci poszczególnych edycji konkursu wybierani są spośród Uczestników biorących udział w danej edycji – w terminie do 7 dni po zakończeniu edycji.
3. Jury wskazując Laureatów będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem, uwzględniając zwłaszcza pomysłowość i zawartość merytoryczną dokonanych zgłoszeń i przesłanych Materiałów Konkursowych.
4. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureat konkursu zostanie:
a) ogłoszony na profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ObuwieBefado/ - w komentarzu pod wpisem (postem) konkursowym, obejmującym właściwe Zadanie Konkursowe. .
b) powiadomiony o przyznaniu nagrody w przeciągu 2 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Jury – za pomocą poczty elektronicznej na adres email marketing@befado.pl lub wiadomością prywatną w serwisie Facebook.
6. Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi:
a) swoich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, a także dalszych danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami – o ile wcześniej dane te nie zostały udostępnione.
b) informacji o tym, jakie obuwie dziecięce chce otrzymać w ramach przyznanej Nagrody.
- przy czym powyższe informacje powinny zostać udostępnione w terminie 7 dni od uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody.
7. Wydanie nagród Laureatom zostanie dokonane wydanie w siedzibie Organizatora lub przesłanie na adres wskazanych przez Laureata (wedle wyboru Laureata).
8. Opóźnienie w udostępnieniu danych zgodnie z ust 6 lub odmowa odbioru nagrody mogą zostać uznane przez Organizatora za zrzeczenie się Nagrody przez Uczestnika. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej innej osobie.

V REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do 30 dni od zakończenia danej edycji konkursu poprzez wysłanie maila o temacie ""KONKURS kROK" na adres mailowy: marketing@befado.pl.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania z dokładnym opisem okoliczności.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 10 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi promocji pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem e-mail. O zachowaniu 10–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego (data stempla pocztowego) lub wysyłki e-mail przez Organizatora.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” sp. z o.o. (ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała), a także na Witrynie Befado (www.befado.pl) - w czasie trwania Konkursu.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j.)
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie przez Uczestników i nie naruszy praw przezeń nabytych.
4. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do Uczestników na adres wskazany przy zgłoszeniu. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Organizator przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni.
5. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - Organizator informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego, pozasądowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: marketing@befado.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium