Befado.pl
suma: 0,00 zł do kasy
Twój koszyk jest pusty.
Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w sklepie internetowym BEFADO:

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. 
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Uprzywilejowany Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  5. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin.
  7. Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem http://befado.pl/, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
  8. Sprzedawca – spółka Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” BEFADO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 51, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczym KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000941943, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.000.000,00zł, NIP: 5470169265, Regon: 000048716, Tel.033/ 814 90 59 wew.276, e-mail: sklep@befado.pl.
  9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
  10. Towary – towary (rzeczy) stanowiące produkty nowe, wolne od wad, dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

2. Rejestracja konta

 1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.
 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
  1. Wypełnienie formularza zamówienia/rejestracyjnego dostępnego na stronach sklepu.
  2. Podanie prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail ).
  3. zaakceptowanie treści Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie”.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@befado.pl.
 4. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu e-mail podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego, w takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
 6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

3. Składanie zamówień

 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
  1. określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)
  2. potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).
  3. kliknąć „potwierdzam zamówienie, zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty” lub inne pole o analogicznej treści.
 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
 4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia). 
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia). Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

4. Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności: 
  1. płatność „za pobraniem”
  2. przelew bankowy tradycyjny lub tzw. szybki przelew przez pośrednika Paypal oraz Przelewy24
  3. odbierając zamówiony towar w sklepie Befado na ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, gdzie istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia. Możliwość wyboru niektórych sposobów zapłaty może być uzależniona od wybranego sposobu dostawy.
 3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiedni dokument fiskalny (fakturę VAT lub paragon) i załącza ów dokument do Towaru.
 5. W przypadku płatności przelewem bankowym, zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów (nieotrzymanie wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje nie realizowaniem zamówienia ), a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
 6. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 36 2030 0045 1110 0000 0156 0090.

5. Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym). 
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 3. Możliwe sposoby dostawy to:
  1. przesyłka Pocztą Polską, 
  2. przesyłka do paczkomatu InPost, 
  3. kurier UPS, 
  4. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. 
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Zamówienia o wartości przekraczającej 120 zł (dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski) wysyłane są na koszt sprzedawcy.
 5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie maksymalnie 14 dni roboczych. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: 
  1. firmy kurierskiej UPS  - maks. czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze (na terenie Polski)
  2. Poczty Polskiej - maks. czas dostarczenia przesyłki to 2-4 dni robocze
  3. paczkomatów Inpost - maks. czas dostarczenia przesyłki to 2-3 dni robocze
 6. Klient informowany jest o przekazaniu Towaru do wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

6. Odpowiedzialność za wady

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów lub niezgodność Towarów z umową na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, przy czym:
  1. w przypadku Kupujących będących Konsumentami lub Uprzywilejowanymi Przedsiębiorcami, zawierających ze Sprzedawcą umowę zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta lub Uprzywilejowanego Przedsiębiorcę, w tym w szczególności umowę sprzedaży lub umowę dostawy - zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towarów z umową określają w szczególności przepisy art. 43a i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.),
  2. w przypadku pozostałych Kupujących – zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towarów określają w szczególności przepisy o rękojmi z wady, zawarte w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.).
 3. Wady towarów lub niezgodność Towarów z umową (reklamacje) można zgłaszać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: - zwrot / reklamacja lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  1. nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja.
  2. opis wady lub niezgodności Towaru z umową, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
  3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji (np. naprawa lub wymiana Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
  4. podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, niezgodność Towaru z umową, gwarancja), - przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji:
  1. Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, zgłaszający żądania naprawy lub wymiany Towaru – zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar, którego reklamacja dotyczy. Sprzedawca odbiera taki Towar na swój koszt.
  2. Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, który składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy - niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy, na jego koszt, na adres siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Sklep internetowy” ).
  3. Klient niebędący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą - jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Sklep internetowy” ).
 6. Sprzedawca reklamację rozpatruje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7. Prawo odstąpienia

 1. Klient, będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniego z Towarów lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego z Towarów .
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik: odstąpienie od umowy”: - odstąpienie od umowy do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
  1. Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała ( z dopiskiem „Sklep internetowy” ) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
  2. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z późn. zm.), w tym umów:
  1. o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. spółka Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO Sp. z o.o. – której szczegółowe dane wskazano w §1 Regulaminu. Klienci mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności poprzez w za pośrednictwem nr tel. 033/ 814 90 59 wew.276 lub poczty elektronicznej: sklep@befado.pl
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W granicach wskazanych powyżej – Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 7. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 8. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 9. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kwestia ochrony danych osobowych w sklepie została w sposób kompleksowy uregulowana w „polityce prywatności i plików cookie”.

9. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
  1. udostępnianie zawartości Sklepu
  2. zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa „polityka prywatności i plików cookie”, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu
 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
 5. Klient zobowiązuje się do:
  1. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
 6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@befado.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

10. Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
  1. zmianę funkcjonalności Sklepu,
  2. zmianę obowiązujących przepisów prawa,
  3. zmianę profilu działalności Sprzedawcy
  4. zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 2. Zmiana Regulaminu przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 1 powyżej, zostanie dokonana w ten sposób, że:
  1. Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie lub
  2. Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

11. Unijny system rozstrzygania sporów

Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: sklep@befado.pl.”

12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
 2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium