Befado.pl
suma: 0,00 zł do kasy
Twój koszyk jest pusty.
Reklamacje
 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów lub niezgodność Towarów z umową na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, przy czym:
  1. w przypadku Kupujących będących Konsumentami lub Uprzywilejowanymi Przedsiębiorcami (w rozumieniu Regulaminu Zakupów), zawierających ze Sprzedawcą umowę zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta lub Uprzywilejowanego Przedsiębiorcę, w tym w szczególności umowę sprzedaży lub umowę dostawy - zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towarów z umową określają w szczególności przepisy art. 43a i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.),
  2. w przypadku pozostałych Kupujących – zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towarów określają w szczególności przepisy o rękojmi z wady, zawarte w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.).
 3. Wady towarów lub niezgodność Towarów z umową (reklamacje) można zgłaszać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: - zwrot / reklamacja lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  1. nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja.
  2. opis wady lub niezgodności Towaru z umową, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
  3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji (np. naprawa lub wymiana Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
  4. podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, niezgodność Towaru z umową, gwarancja), - przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji:
  1. Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, zgłaszający żądania naprawy lub wymiany Towaru – zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Towar, którego reklamacja dotyczy. Sprzedawca odbiera taki Towar na swój koszt.
  2. Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, który składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy - niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy, na jego koszt, na adres siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Sklep internetowy” ).
  3. Klient niebędący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą - jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Sklep internetowy” ).
 6. Sprzedawca reklamację rozpatruje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie Zakupów. Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta:  sklep@befado.pl lub (33) 471 10 71

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium