Befado.pl
suma: 0,00 zł do kasy
Twój koszyk jest pusty.
Darmowa dostawa - maj/czerwiec 2024 (regulamin)
Darmowa dostawa - maj 2024 (regulamin)

Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „DARMOWA DOSTAWA”, zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem promocji jest spółka Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem „ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała”, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000941943, NIP 547-016-92-65, REGON 000048716, kapitał zakładowy 12 000 000,00 zł („Organizator”).
3. Miejscem przebiegu sprzedaży promocyjnej jest portal internetowy www.befado.pl (dalej jako „Sklep”), którego regulamin dostępny jest pod adresem https://befado.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/3 .
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 maja 2024 r., godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2024 r., godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Promocji”).
5. W braku odmiennych zastrzeżeń, terminy zawarte w treści Regulaminu, które rozpoczynają się wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub w regulaminie Sklepu.

II. Uczestnicy promocji
1. Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wszelkie podmioty składające zamówienie w Sklepie (w tym: Konsumenci oraz Indywidualni Przedsiębiorcy) – z zastrzeżeniem dalszych zapisów Regulaminu.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani też członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zasady Promocji
1. W ramach Promocji Organizator udostępnia Uczestnikom kody promocyjne, które uprawniają do wzięcia udziału w Promocji – w szczególności poprzez stosowną wiadomość, wyświetlaną w obrębie Sklepu. Łącznie z kodem promocyjnym, Organizator udostępnia treść niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z kodu promocyjnego uznaje się za tożsame z akceptacją treści Regulaminu.
2. Uczestnikom Promocji przysługuje możliwość dokonania zakupu wybranych towarów z oferty Sklepu (zwanych dalej „Towarami”) – bez ponoszenia kosztów dostawy. Promocją objęte są wybrane sposoby dostawy, realizowane za pomocą usługi POCZTEX, na terenie Polski. Tak więc:
a) w przypadku, gdy dany sposób dostawy objęty jest Promocją i podlega dodatkowej opłacie – opłata ta ulega zmniejszeniu do 0 zł.
b) w przypadku, gdy dany sposób dostawy nie jest objęty Promocją lub nie podlega opłacie (jak np. przy opcji „odbiór osobisty”) – warunki dostawy pozostają bez zmian.
3. Towarami, których dotyczy Promocją są: modele obuwia których indeks rozpoczyna się od: 516, 514, 170, 068, 062.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji – Uczestnik powinien:
a) dokonać za pośrednictwem Sklepu zakupu Towaru objętego Promocją w Czasie Trwania Promocji (decyduje data zamówienia),
b) wybrać sposób dostawy realizowany za pomocą usługi POCZTEX – w tym „Pocztex Kurier” lub „Pocztex Odbiór w Punkcie”.
c) wskazać adres dostawy na terenie Polski.
d) wskazać w formularzu zamówienia kod promocyjny: DOSTAWA
5. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji w odniesieniu do jednego zamówienia Towarów – i wykorzystać w tym celu jeden kod promocyjny. Dalsze zamówienia, złożone przez tego samego Uczestnika, uznaje się za nie objęte Promocją.

IV. Dane osobowe
Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) - przez czas trwania Promocji oraz jej rozliczenia.
3) Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
• skorzystanie z Promocji zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z Promocją, w szczególności wynikających z prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
5) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę www.befado.pl, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Promocji, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
6) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora (https://befado.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).

 

V. Reklamacje
1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Promocji, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
a) formie pisemnej na adres: Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” sp. z o.o., ul. Stefanii Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Białą, Polska lub
b) pocztą elektroniczną, na adres: sklep@befado.pl.
2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” sp. z o.o. (ul. Stefanii Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała) oraz na stronie internetowej Sklepu - w Czasie Trwania Promocji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora oraz stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn (w tym zwłaszcza – na wypadek zmian w powszechnie obowiązujących przepisach) – o czym powinien każdorazowo poinformować Uczestników. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników promocji.
4. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@befado.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium